IFOTES alapszabálya

Telefonos Lelkisegélyszolgálatok Nemzetközi Szövetsége

Az IFOTES alapszabályzata

Hatályba lépett 2000. július 10-én, az IFOTES közgyűlésén Sevillában

Név és székhely

1. A szövetség neve: „Telefonos Lelkisegélyszolgálatok Nemzetközi Szövetsége” (International Federation of Telephonic Emergency Services), a továbbiakban: IFOTES. Az IFOTES egy olyan szövetség, amely Svájcban, a svájci polgári törvénykönyv 60-79-es cikkelyeinek megfelelően jött létre.

2. Az IFOTES székhelye Genf, Svájc. Az IFOTES hivatalos nyelve a francia. Az alapszabályzat egyes paragrafusainak értelmezésbeli kérdéseiben a francia nyelvű verzió az irányadó.

Feladat

3: Az IFOTES nemzeti szövetségek és szervezetek szövetsége. A telefonos lelkisegélyszolgálatok, és azok nemzeti szövetségeinek érdekeit képviseli nemzetközi szinten és koordinálja tevékenységüket. Az IFOTES alapelveit az Etikai Charta tartalmazza.

Célok és törekvések

4. Az IFOTES célja, hogy a lelkisegélyszolgálatok a lehető legteljesebb segítséget és támogatást nyújthassák az őket felhívóknak. E cél érdekében az IFOTES támogatja a nemzeti szövetségeket, hogy a munkájuk minőségén javítsanak.

5. Az IFOTES támogatja és bátorítja újabb telefonos lelkisegélyszolgálatok alapítását és működését olyan országokban, ahol még nem alakultak, vagy az alakulás fázisában vannak.

6. Az IFOTES rendszeresen találkozókat, szemináriumokat és nemzetközi kongresszusokat szervez. Továbbá dokumentumokat és publikációkat ad ki, amelyek témája a lelkisegélyszolgálatokkal kapcsolatos.

7. Az IFOTES mint a lelkisegélyszolgálatok képviselője szoros és kétoldalú kapcsolatokat, ill. együttműködést keres olyan szövetségekkel, amelyeknek tagja, ill. amelyekkel céljai megegyeznek.

8. Az IFOTESnek független szövetségként nincs állami, politikai, etnikai vagy felekezeti jellege.

Tagság

9. Teljes jogú tagok azok a nemzeti szövetségek, amelyek az IFOTES alapszabályait elfogadják, a Chartát és a nemzetközi normákat önmagukra kötelezőnek ismerik el és a tagdíjat adott időben befizetik.
A teljes jogú tagoknak van szavazati joga.

10. Támogató tagok lehetnek:

 • Nemzeti szövetségek, amelyek célul tűzték ki a nemzetközi standardnak megfelelően az alapszabályok, a Charta és a nemzetközi normák betartását, de még nincsenek abban a helyzetben.
 • Olyan telefonszolgálatok, amelyek célcsoportja speciálisan definiált.
 • Egyesületek vagy szervezetek, amelyek szorosan együttműködnek az IFOTES-szel és céljaik hasonlóak.
 • Nemzeti szövetségek, amelyek az alapelveket, a Chartát és a nemzetközi normákat teljesítik, de nem tudják fizetni a tagdíjat.

A támogató tagoknak nincs szavazati joga.

Taggá válás, kizárás és kilépés

11. Új tagok felvételéről a nemzetközi bizottság dönt. A tagságot a következő közgyűlésen megerősítik. Az új tagok felvételének módjáról külön rendelkezések szólnak.

12. Bármely tag kiléphet az IFOTES szövetségből, ha azt 6 hónappal a gazdasági év vége előtt írásban kérelmezte a nemzetközi bizottságnál.

13. Kizárható a tagságból egyedül a közgyűlés döntése alapján, aki nem tartja be az alapelveket, az Etikai Chartát, a nemzetközi normákat vagy nem fizeti a tagdíjat. Ehhez a határozathoz abszolút többség szükséges.

Felfüggeszthető a tagsága egyedül a nemzetközi bizottság döntése alapján annak, aki nem tartja be az alapelveket, az Etikai Chartát, a nemzetközi normákat vagy nem fizeti a tagdíjat. Ha a nemzetközi bizottság azt a döntést hozta, hogy felfüggeszti valaki tagságát, tájékoztatja erről az illető tagot, és minden más IFOTES- tagszervezetet. Ezek után a következő közgyűlésen javasolja a felfüggesztett tag kizárását. Abban az esetben, ha a közgyűlés nem zárja ki az illető tagot, a felfüggesztése semmissé válik.

14. A kilépő, felfüggesztett vagy kizárt tagok kötelesek a tagságuk idejére eső tagdíjukat kifizetni.

Szervezet

15: Az IFOTES vezető testületei:

 • közgyűlés,
 • nemzetközi bizottság,
 • végrehajtó bizottság.

A közgyűlés összetétele

16. A közgyűlés az IFOTES legfelsőbb szabályozó testülete, amelyet legalább háromévente össze kell hívni.

17. A közgyűlést a nemzetközi bizottság hívja össze. Az összehívás módjáról külön rendelkezések szólnak.

18. A nemzetközi bizottság bármikor összehívhat rendkívüli közgyűlést. Ezt abban az esetben kell megtennie, ha a teljes jogú tagok legalább egyötöde azt írásban kéri.

19. A teljes jogú tagok a következő arányoknak megfelelően delegálhatnak résztvevőket a közgyűlésre:

 • 1 delegált per nemzeti szövetség 2 telefonszolgálattal,
 • 2 delegált per nemzeti szövetség 3 - 4 telefonszolgálattal,
 • 3 delegált per nemzeti szövetség 5 -7 telefonszolgálattal,
 • 4 delegált per nemzeti szövetség 8 -10 telefonszolgálattal,
 • 5 delegált per nemzeti szövetség 11 -15 telefonszolgálattal,
 • 6 delegált per nemzeti szövetség 16 -20 telefonszolgálattal,
 • 7 delegált per nemzeti szövetség 21 -25 telefonszolgálattal,
 • 8 delegált per nemzeti szövetség 26 - 30 telefonszolgálattal,
 • 1 további delegált minden ezen felüli 15 szolgálatra, maximum 105 szolgálatig,
 • 106 szolgálat felett: 1 további delegált minden ezen felüli 20 szolgálatra.

A delegáltak maximális száma nemzeti szövetségenként 20.

20. Támogató tagok tanácsadóként részt vehetnek a közgyűlésen. Minden támogató tagnak joga a közgyűlésre egy képviselőt delegálni.

21. A teljes jogú tagok és a támogató tagok kötelesek a titkárt legkésőbb 24 órával a közgyűlés kezdete előtt informálni a delegáltak és a képviselők nevéről.

A közgyűlés kötelességei és eljárási módja

22. A közgyűlés egybehívása érvényes, ha a meghívót minden tag megkapta, ahogy azt külön rendelkezések részletesen rögzítik.

23. A közgyűlés feladatai:

 • a közgyűlés megalakulása:
 • a delegáltak felhívása,
 • a háromtagú választási bizottság kinevezése,
 • a napirendi pontok elfogadása.
 • az előző közgyűlés jegyzőkönyvének elfogadása,
 • a tevékenységekről szóló beszámoló elfogadása,
 • a pénzügyi beszámoló elfogadása,
 • a könyvvizsgáló kinevezése,
 • beérkezett indítványok megvitatása,
 • elnökválasztás,
 • új tagok felvételének megerősítése,
 • döntés a nemzetközi bizottság javaslata alapján felfüggesztett tagok kizárásáról vagy nem kizárásáról,
 • a teljes jogú és a támogató tagok tagdíjának meghatározása az elnök javaslata alapján, aki előzetesen a nemzetközi bizottsággal tárgyalt erről,
 • a nemzetközi bizottság tagjainak megerősítése,
 • az IFOTES működésében és céljaiban történő változások elfogadása,
 • az alapelvek, az Etikai Charta és a nemzetközi normák változtatása.

24. Minden delegáltnak egy szavazata van. Minden delegáltat képviselhet egy írásban felhatalmazott másik delegált. Egy delegált nem képviselhet kettőnél több másik delegáltat. Azok a teljes jogú tagok, akiket az adott közgyűlésen vesznek fel, nem szavazhatnak az aktuális közgyűlés napirendi pontjaiban.

25. A 23. §-ban felsorolt valamennyi tevékenység, kivéve az elnökválasztás, megszavazása kézfeltartással történik. Legalább három delegált kérésére, akik teljes jogú tagokat képviselnek, történhet titkos szavazás. A szavazásnál az érvényes szavazatok egyszerű többsége dönt.

26. Egyenlő szavazatok esetén az elnök szavazata dönt.

27. Csak olyan kérdésekben lehet döntést hozni, amelyeket előzetesen a közgyűlés tudomására hoztak. Minden előzetesen nem bejelentett indítványt el kell halasztani a következő közgyűlésig.

28. Az elnökjelölteket a nemzetközi bizottság terjeszti a közgyűlés elé. További jelöltek nem vehetők fel a listára a közgyűlés ideje alatt.

29. Az elnök megválasztása titkos szavazással történik. A választás első körében abszolút többség dönt, a második körben a relatív többség dönt.

30: Az elnök megválasztása három évre történik. A szolgálati idő közvetlenül a közgyűlés után kezdődik.

31. A nemzetközi bizottság minden javaslata, amelyet a teljes jogú tagok háromnegyede írásban elfogadott, érvényes döntésnek minősül a közgyűlésen.

A közgyűlés illetékessége

32: A közgyűlés kompetenciáit a 23. § szabályozza.
Ha egy szavazáskor egyszerű többség dönt, minden „igen” és „nem” szavazatot összeszámlálnak. A tartózkodást és az érvénytelen szavazatokat nem veszik figyelembe. A nagyobb darabszámú szavazat ( „igen” vagy „nem”) dönt. Az egyszerű többség a leadott szavazatokon alapul, nem pedig a jelenlévő szavazásra jogosultak létszámán.

Az abszolút többség a leadott szavazatokon alapul. Az abszolút többség a leadott szavazatok fele plusz egy szavazat. A tartózkodást és az érvénytelen szavazatokat figyelembe veszik a leadott szavazatok számának meghatározásánál. A jelöltnek a leadott szavazatok felét plusz egy szavazatot kell elérnie, hogy megválasszák. Ha ezt a többséget az első körben nem sikerül elérni, nincs megválasztott jelölt. Egy második kör következik, amelyben a relatív többség dönt.

A második körben relatív többség szükséges a megválasztáshoz. Az a jelölt kerül megválasztásra, aki több „igen” szavazatot kap.

Nemzetközi bizottság

33. Az IFOTES vezetősége irányítja a nemzetközi bizottságot két közgyűlés között. A nemzetközi bizottságot a közgyűlés ruházza fel hatalommal, és neki tartozik felelősséggel.

34. a. A nemzetközi bizottság azokból a delegáltakból jön létre, akiket a teljes jogú tagok neveztek meg, és jelölésüket a közgyűlés elfogadta. Azoknak a nemzeti szövetségeknek, ahol 5 vagy több szolgálat van, jogában áll képviseltetni magát a nemzetközi bizottságban. Azok a teljes jogú tagok, ahol kevesebb, mint 5 szolgálat van, állíthatnak közös delegáltat, aki ezek után képviseli őket a nemzetközi bizottságban. Teljes jogú tagok több mint 5, de kevesebb mint 40 szolgálattal egy helyet, teljes jogú tagok több mint 40 szolgálattal két helyet tölthetnek be a nemzetközi bizottságban.

34. b. A nemzetközi bizottság tagjai közé választhat még két további személyt, egy addig képviselő nélküli ország képviselete érdekében, vagy szakmai szempontokból. Az ilyen választás egy évig érvényes.

35. A nemzetközi bizottság tagjainak megbízatása három évig tart, a közgyűléstől számítva.

36. A nemzetközi bizottság a közgyűlés által meghatározott megbízatásokat teljesíti.

37. A nemzetközi bizottság joga, hogy támogatást adjon és kapjon, együttműködjön bármely grémiummal annak érdekében, hogy az IFOTES céljai megvalósulhassanak. A nemzetközi bizottság foglalkoztathat munkatársakat és tanácsadókat, akiknek a díjazását és szerződésének időtartamát ő határozza meg. Szükség esetén megbízhat munkacsoportokat, bizottságokat és kiadókat.

38. A nemzetközi bizottság nevezi meg a jelölőbizottság elnökét saját tagjai közül, és még legalább két személyt, mint a jelölőbizottság tagjait. A jelölőbizottság feladatai:

 • az IFOTES-tagok felhívása elnökjelöltek állítására,
 • a jelöltek megválaszthatóságának vizsgálata,
 • a megválasztható jelöltek felterjesztése a nemzetközi bizottság és a teljes jogú tagok elé,
 • a végleges jelöltlista előkészítése, amelyet a nemzetközi bizottság mutat be a közgyűlésen,
 • a közgyűlés elnökével együttesen a választás korrekt levezetésének felügyelete.

39. A nemzetközi bizottság nevezi ki a titkárt, további személyzetet és tanácsadókat alkalmaz, akik szükségesek az IFOTES menedzsmentjéhez.

A titkár felelős a nemzetközi titkárság menedzsmentjéért.

A titkár a nemzetközi bizottság és a végrehajtó bizottság ülésein tanácsadóként vesz részt. Nincs szavazati joga.

40. A nemzetközi bizottság felelőssége biztosítani, hogy az IFOTES céljait kövessék, alkalmas eszközöket és módszereket javasolni, illetve gondoskodni az IFOTES és tagjai érdekeiről.

41. A nemzetközi bizottság speciális felelőssége a közép és hosszú távú tervezés, projektek, pénzügyi szervezés, az alapszabályokkal kapcsolatos intézkedések és minden egyéb szervezés, amely más grémium hatáskörébe nem tartozik.

42. A nemzetközi bizottság legalább évente kétszer összeül. Az elnök hívja össze, vagy a végrehajtó bizottság két másik tagja, abban az esetben is, ha a nemzetközi bizottság tagjainak egyharmada indítványozza.

Végrehajtó bizottság

43. A végrehajtó bizottság négy tagját a nemzetközi bizottság választja saját tagjai közül. A végrehajtó bizottság két alelnökből, egy kincstárosból és egy további személyből, mint például az IFOTES elnökéből áll.

44. A végrehajtó bizottság kötelességeiről és felelősségéről külön rendelkezések szólnak.

Pénzügyek és kötelmek

 45. A feladatok elvégzéséhez szükséges anyagi eszközök tagdíjakból, támogatói pénzekből, gyűjtésekből, adományokból, hagyatékokból, ajándékokból, foundraising-akciókból, támogatásokból és a szolgáltatások eladásából származnak.

46. Az IFOTES kizárólag az egyesület vagyonának erejéig vállal kötelmet. A tagok anyagi felelőssége csak a tagdíj befizetésére vonatkozik.

47. Ha a nemzetközi bizottság nem dönt másképp, az a tag, aki az adott év június 30-ig nem fizetett tagdíjat, a közgyűlésen és a nemzetközi bizottság gyűlésén nem képviseltetheti magát. A tagdíj be nem fizetése alapos indoknak tekinthető egy tag kizárásához.

48. A támogató tagok, kivéve a 10. §-ban említetteket, ugyanolyan anyagi kötelezettségekkel rendelkeznek, mint a teljes jogú tagok.

49. A pénzügyi év megfelel a naptári évnek.

Hivatalos képviseleti jog

50. Az elnök felelős az IFOTES képviseletéért, illetve annak biztosításáért, hogy a képviselet megfelelő színvonalú legyen és megfeleljen az IFOTES törekvéseinek.

51. Az elnök és az egyik alelnök együtt a titkárral vagy a nemzetközi bizottság egy további tagjával jogosult az IFOTES nevében aláírni. Későbbi eltérések lehetőségéről külön rendelkezések szólnak.

Az alapszabályok, a Charta és a nemzetközi normák megváltoztatása

52. Minden az alapszabályok, a Charta vagy a nemzetközi normák megváltoztatására vonatkozó indítványt vagy javaslatot a közgyűlés, ill. a teljes jogú tagok elé kell terjeszteni. A konkrét eljárásról külön rendelkezések szólnak.

53. Az alapszabályok, a Charta vagy a nemzetközi normák megváltoztatását egy érvényesen összehívott közgyűlésen lehet eldönteni. Hogy a változtatás érvényes legyen, a leadott szavazatok kétharmadát kell megszerezni.

Feloszlás

54. Az IFOTES feloszlatására javaslatot tehet:

 • a nemzetközi bizottság,
 • a közgyűlés,
 • írásban a teljes jogú tagok

55. Az IFOTES feloszlatását csak egy olyan rendkívüli közgyűlésen lehet eldönteni, amit kimondottan ezzel a céllal hívtak össze, és amelyen a szavazásra jogosultak 75 %-a jelen van. Hogy a döntés érvényes legyen, minden jelenlévő szavazatának kétharmadát kell megszerezni.

56. Az egyesület feloszlatásakor szükséges a vagyon végelszámolása. A nemzetközi bizottság kinevez három delegáltat, akik a nettó vagyont az IFOTES céljainak megfelelően felosztják.

Záró rendelkezések

Az itt megfogalmazott alapszabályok felváltják az 1994-ben megfogalmazottakat. Érvénybe lépés ideje: 2000. júliusi közgyűlés, Sevilla, Spanyolország.